ஆன்லைன் சிட்டாவுக்கு விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறை

பட்டா சாரத்தின் அடிப்படையில் ஆன்லைன் சிட்டா நடைமுறை எவ்வாறு உள்ளது என்பதைப் பாருங்கள். சித்தா என்றால் என்ன? சித்தா என்பது தமிழக அரசு வெளியிட்ட ஆவணம். சொத்து தொடர்பான அனைத்து பரிவர்த்தனைகளிலும் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. தாலுகா அலுவலகம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலரால் நிர்வகிக்கப்படும் சொத்து தொடர்பான ஆவணம். ஒரு சித்தா சொத்தின் பரப்பளவு, அளவு மற்றும் உரிமையைப் பற்றிய சரியான விவரங்களைத் தருகிறது. உண்மையில், இது நிலத்தை பஞ்சை மற்றும் நஞ்சை என வகைப்படுத்துகிறது. பஞ்சை ஒரு ஈரநிலம் மற்றும் நஞ்சை வறண்ட நிலம். பஞ்சாய் குறைவான நீர்நிலைகள் மற்றும் பரந்த அளவிலான வசதிகளுடன் கூடிய நிலத்துடன் தொடர்புடையது. கால்வாய்கள், ஆறுகள், குளங்கள் போன்ற நீர்நிலைகளுடன் பொதுவாக ஏராளமான நீர் கொண்ட நிலத்துடன் நஞ்சை தொடர்புடையது. சிட்டா ஆன்லைன் முறையில் அரசாங்கத்தின் [...]

By |2021-01-08T08:38:14+00:00December 12th, 2019|Investments|Comments Off on ஆன்லைன் சிட்டாவுக்கு விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறை

Introduction to Goods and Service Tax (GST)

Introduction of  Gst means Goods and Service Tax. Has been introduced to substitute various indirect taxes imposed by Central and State Governments in a way to clarify the indirect tax system. It is a tax that is made on the sale, making, and the practice of the goods and services. It is an individual tax that is lived on the supply of goods and services. Right from the manufacturer to the customer. GST means is a consumption-based tax conclusively shown by the end consumer of goods or services. Businesses and [...]

By |2020-12-30T11:35:14+00:00May 18th, 2019|GST|0 Comments

Meaning, Factors and Best ways to Bill Discounting

Bill discounting is a source of working capital finance for the seller, who is providing goods on credit. It is an arrangement between the seller and a financial institution. Here the seller sells the sales bill to the institution before it becomes due. This institution would provide a discounted amount for holding on to the bill until it becomes due. Once due, the institution recovers the amount from the buyer. Generally, the bank or other institutions provide for 80% of the invoices, those are maturing within 90 days. In the world of start-ups, [...]

By |2020-10-14T08:08:21+00:00April 23rd, 2019|Business Loan, loan|0 Comments

8 Techniques to promote your business in India

Introduction We all are pretty much aware of the traditional techniques that the business owner adopts to put their products or services in front of their customers. TV Ads are most prevalent when businesses are at the start. But it takes a lot of money. There are many other techniques also through which you can promote your business without spending a lot of money. In this article, we will discuss how to promote business with free marketing techniques. Apart from this, all you need to spend time on it. How to promote business [...]

By |2020-10-14T06:39:40+00:00April 12th, 2019|Others|0 Comments

What are Fixed assets | Why is it considered important while preparing balance sheet

Introduction Fixed assets are the asset which a company holds for a long period of time and use it to manage its operations and conduct business. These assets are not sold in the current financial year. For instance, let's say a company buys a building worth Rs.50 lakh for its operations. Now, the company uses this building to further its business and generate revenue. The total worth needs to be mentioned in the balance sheet of the company. The term 'fix' is used to indicate its long-term bond with the [...]

By |2021-01-07T08:24:34+00:00April 11th, 2019|Others|0 Comments

Everything you should know about writ petition

Definition A writ petition is a written formal order to carry out a function/command. In India, the Supreme Court and High court has the authority to file the writ petition. The high court uses Article 226 and the Supreme court uses Article 32. It is done to safeguard your fundamental rights. Orders, warrants, directions are all such examples of writs. Even, Parliament can extend its power to issue writs for any other courts. Types There are in total of 5 types of writ petition a court can order. These are: Habeas [...]

By |2021-01-07T08:17:18+00:00April 8th, 2019|Others|0 Comments

What is legal heir certificate | How you can obtain it

What is a legal heir certificate? When an employee (could be an earning/retired central government or state government) passes away unexpectedly, then a legal heir certificate is issued. In layman's term, to transfer the benefits of the employee to his/her heirs, the necessary document involved is a legal heir certificate. This certificate establishes a relationship between the deceased and the legal heirs. After obtaining the death certificate, a person can apply for this certificate. You can take the services of a lawyer to carry out this process. Also read: Death claims [...]

By |2021-01-07T08:13:33+00:00April 8th, 2019|Others|0 Comments

How to Measure and Maintain Cash Flow

Introduction When a company operates, there is cash flow. The expenditure and income combine to formulate the cash flow. When there is the income it is called inflow of cash and when there are expenditures, then it is called outflow of cash. The difference between both of these comes to be known as either positive cash flow and negative cash flow. The company has to take care of its cash and always remember "Cash is King" There are 2 types of cash flow: Positive Cashflow If the flow of cash [...]

By |2020-12-30T11:07:41+00:00April 8th, 2019|Others|0 Comments

How to avail Bharat QR code services

Introduction Bharat QR (Quick Response) code is a 2-dimensional machine-readable code made up of black-white squares of different sizes. These are scanned by the smartphone camera. According to the RBI, Bharat QR code is used to standardize payments using QR code throughout the country. Mastercard, VISA, and American Express have collaborated with the National Payment Corporation of India (NPCI) to launch and push the Bharat QR code alternative to payments. After demonetization, the Indian government has made its priority to make payments online initiative. For this, the government has launched UPI (Unified Payments [...]

By |2020-10-14T06:29:30+00:00April 8th, 2019|Others|0 Comments

Why a businessman opts for bank guarantee

Overview Bank guarantee comes in place of a debtor in case he/she is unable to make payments to the creditors. Bank would perform the duties of a debtor for a commission, which varies between 0.5-1.5% of the guaranteed amount. It has become a necessity to obtain a guarantee when the transactions are huge and instead of going for any 3rd party, the bank becomes an easy way out. The parties involved are Bank Debtor Creditor Must read: What are the benfits of good credit score Documents Required to apply for a [...]

By |2020-10-14T06:24:52+00:00April 8th, 2019|Others|0 Comments
Go to Top